ចង់ឲ្យអូនយល់ពីអារម្មណ៍របស់បង!

នេះជាចំរៀងដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេ​​ មានតែមនុស្សម្នាក់គត់ដែលយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំ ពេលគេបានស្ដាប់ហើយសង្ឃឹមថាគេយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំ។

%d bloggers like this: