អធ្យាស្រ័យ, គ្មានប្រកាសណា បានត្រូវតាមលក្ខណ្ឌ របស់អ្នក។